Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.runtime.be. Dit is een website voor de diensten aangeboden door Runtime NV, met KBO nummer 0846.340.638, en met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 100 A, 2221 Booischot, hierna genoemd Runtime.

De website maakt gebruik van cookies. Meer gedetailleerde informatie over het soort gebruikte cookies en hun toepassing vindt u hieronder terug. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om gebruik te maken van een contactformulier en/of contact op te nemen per e-mail, eventueel een registratie voor de nieuwsbrief of het aanmaken van een account. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacyverklaring.

  1. Verzameling van de gegevens en bewaartermijn

Ingevolge het gebruik van de website, contactgegevens en overige diensten kunnen een aantal persoonsgegevens verzameld worden. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna afgekort “gegevens”). De Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, niet limitatief, met name wanneer:

Onze onderneming kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Met betrekking tot de gegevens kunnen door Runtime volgende categorieën worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief:

In het kader van uw inschrijving kan ons kantoor u contacteren en kunnen er bijkomende persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden, zoals niet limitatief:

De gegevens worden afhankelijk waarvoor ze worden verzameld, verwerkt op grond van (pre-) contractuele relatie, toestemming, gerechtvaardigd belang of wettelijke noodzakelijkheid. Ze worden bewaard zolang onze onderneming u er effectief mee van dienst kan zijn conform dit privacybeleid, conform de wettelijk opgelegde termijnen of zoals voorzien in een interne privacyverklaring van onze onderneming.

Het online registreren in het kader van een sollicitatie betreft aldus een eerste fase in een mogelijke samenwerking met onze onderneming, zijnde een eerste registratie. Dit kan in een latere fase worden aangevuld en verder verwerkt. Voor de persoonsgegevens en verwerkingen die volgen op deze online inschrijving verwijst onze onderneming naar de interne privacyverklaring die van toepassing is. Bij afwijking tussen deze privacyverklaring en de interne versie primeert deze laatste.

  1. Doorgiftes aan derden

Onze onderneming zal de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens niet meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (vb. doorzending aan onze klanten en uw potentiële werkgever i.k.v. tewerkstellingsprocedure) of tenzij dit werd bepaald in de interne privacyverklaring. Wij wensen te benadrukken dat bedrijven/kantoren die behoren tot onze ondernemingsgroep niet beschouwd worden als derden in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van onze onderneming.

In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties vb. sociaal secretariaat, fiscale verplichtingen of i.k.v. een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Bovendien kan onze onderneming beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van de websites/interne registratiesystemen, juridische bijstand, marketing bureaus, ... Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform de wet 8/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR).

  1. Veiligheid

Onze onderneming beoogt om, binnen de stand van de techniek, alle noodzakelijke technische, juridische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Hiervoor maakt onze onderneming gebruik van onder meer encryptie om de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens te beveiligen.  Verder wordt er gebruik gemaakt van onder andere firewalls, antivirussystemen en een interne paswoordbeveiliging van het registratiesysteem. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is eveneens beperkt tot de daartoe door de onderneming aangestelde personen en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

De verwerking zal daarenboven gebeuren met inachtneming van de Wet bescherming persoonlijke levenssfeer (Privacywet 8/12/1992) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR EU2016/679).

Indien u zich op onze website dient te registreren of een account dient aan te maken dat middels log-in en paswoord is beveiligd, adviseren we u om een zo sterk mogelijk wachtwoord te kiezen, geen gebruik te maken van automatische opslagmogelijkheid en uw paswoord niet te delen.

  1. Rechten m.b.t. de verzamelde gegevens

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn/haar persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR).

Hij/zij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn/haar identiteitskaart naar het adres van de maatschappelijke zetel, of stuurt een e-mail met dezelfde gegevens naar het contactadres dat terug te vinden is op de algemene website van onze onderneming.

Indien het antwoord geen voldoening zou verschaffen en de gebruiker meent dat zijn/haar rechten i.k.v. de verwerking van zijn persoonsgegevens worden geschonden kan hij/zij zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. (Voor actuele contactgegevens zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

  1. Minderjarigen en gebruik van de website

Onze onderneming acht de privacybescherming van minderjaren erg belangrijk en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Onze onderneming zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen via haar website verzamelen. Zij moedigt minderjarigen aan, indien zij de website en/of toepassingen gebruiken en daarbij hun contactgegevens wensen over te maken, hun ouders voorafgaandelijk hiervan in te lichten en hun mening te vragen.

Zij adviseert eveneens dat de minderjarige en hun ouders de privacyverklaring vooraf aandachtig lezen. Voor bepaalde verzoeken van de minderjarige gebruiker kan onze onderneming eerst om de toestemming van de ouders verzoeken. Wij behouden het recht om desgevallend naar de leeftijd van de gebruiker te vragen, doch kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien wij niet kunnen weten dat het de persoonsgegevens van een minderjarige betreft.

  1. Cookies

Onze onderneming wenst de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat die informatie niet opnieuw moet worden ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

De website maakt in het bijzonder gebruik van cookies in het kader van Google Analytics. Met Google Analytics worden de bezoekersstromen, verkeersstromen en paginaweergaves gemeten (vb. op welke wijze de gebruiker op de website terecht komt, welke pagina’s werden bezocht en hoe lang een bezoek duurde).

Cookienaam= “_ga”, wordt gebruikt om gebruikers te kunnen onderscheiden, verloopt na twee jaar.

Cookienaam=”_gid”, wordt gebruikt om gebruikers te kunnen onderscheiden, verloopt na 24 uren.

Cookienaam=”_gat”, wordt gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te controleren en het verzamelen van data te beperken op druk bezochte sites, verloopt na 10 minuten.

Daarnaast kunnen er bij het invullen van een contactformulier of sollicitatieformulier nog Functionele cookies met in het bijzonder Sessie cookies worden gebruikt.Deze cookie wordt opgeslagen wanneer de sessie begint, namelijk het scherm wordt geopend en eindigt wanneer deze weer wordt gesloten. Zodra u de browser afsluit wordt ze weer verwijderd.De cookies zijn dan ook tijdelijke cookies die noodzakelijk zijn om de webinschrijving mogelijk te maken en het formulier in te kunnen dienen.

Zoals hierboven uiteengezet heeft het gebruik van cookies een bepaald nut. Hou er dus rekening mee dat wanneer u deze uitschakelt bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Als u de cookies toch wenst te blokkeren kan u dit, afhankelijk van de browser die u gebruikt, als volgt doen:

  1. Links naar andere websites of applicaties

Deze website kan links naar sites van onze partners bevatten. Onze onderneming kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR) ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op de website voorkomen.

  1. Wijzigingen

Runtime reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacyverklaring. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. De laatste versie dateert van juni 2018.

  1. Contact

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via het contactformulier of de contactgegevens die op de website zijn terug te vinden.