Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de prestatie van diensten

Algemene bepalingen:
1) De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld volgens de van kracht zijnde wetgeving betreffende uitzendar- beid, met in begrip van maar niet uitsluitend de cao van 24 juni 2005 tot vaststelling van de voorwaar- den en modaliteiten van de uitzendarbeid in het Bouwbedrijf en cao van 13 juni 2013 tot wijziging van cao van 24 juni 2005 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de uitzendarbeid in het Bouwbedrijf.
Deze algemene voorwaarden beheersen de betrekkingen tussen Runtime en de klant-gebruiker

2) Het terbeschikking stellen van uitzendkrachten geschiedt onder de bijzondere voorwaarden overeen- gekomen bij de bestelling, en volgens de hierna bepaalde algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de gebruiker, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Afwijkin- gen hierop zijn niet geldig. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen. Deze algemene voorwaarden - en in het bijzonder artikel 20 - gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan het uitzendbureau en het uitzendbureau kandidaten voorstelt aan de gebruiker. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999, mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toege- laten om in zijn aanvraag functie-relevante criteria te formuleren.

Aansprakelijkheden:
3) De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau.
Dit is zeker aan de orde in volgende gevallen:
- aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie;
- aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
- aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risicoevaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
- aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van - aangaande een eventueel arbeidsongeval;
- aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
- aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
- aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.
De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

4) De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door het uitzendbureau geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan het uitzendbureau, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

5) De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker moet verzekerd worden. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van het uitzendbureau is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het uitzendbureau nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. Het uitzendbureau is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van ondermeer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden ge- bruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren. De gebruiker is verantwoordelijk voor de noodzakelijke bewijzen van de netto-vergoedingen.
Voorwaarden van het terbeschikkingstellen:

6) Alhoewel Runtime de grootste zorgvuldigheid besteedt aan de keuze van de uitzendkrachten, is de klant die een ongeschiktheid in de kwalificatie van de uitzendkracht zou bemerken, ertoe gehouden dit binnen de eerste 4 prestatieuren aan Runtime te melden. De gebruiker zal eveneens bericht geven van iedere telaatkoming of niet opdaging van de uitzendkracht.Er zal zo mogelijk in vervanging worden voorzien. Runtime is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid van de uitzendkracht op het werk. De doorfacturatie van de effectief gepresteerde uren zal gebeuren, tenzij een manifest tegenbewijs door de klant geleverd wordt.

7) Runtime behoudt zich het recht, om zonder vergoeding of opzegtermijn in acht te nemen, zijn personeel terug in te trekken in geval van
-laattijdige betalingen der facturen
-niet naleving van de wetgeving, de goede zeden, de algemene voorwaarden
-staking of sociaal conflict in de onderneming van de gebruiker en dit zonder vergoeding noch opzegging.

8) De klant ontzegt zich het recht beroep te doen op de diensten van Runtime in geval van werkstaking of lock-out binnen zijn onderneming. Indien de overeenkomst voor uitzendarbeid niet kan worden uitgevoerd wegens staking of lock-out bij de klant, zal Runtime geen loon noch enige vergoeding aan de uitzendkracht verschuldigd zijn.

9) Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan het uitzendbureau een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag, per uitzendkracht. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en het uitzendbureau tengevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of tengevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Het uitzendbureau behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

10) Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, ondermeer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.

11) Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

12) De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten dient de gebruiker en de cao van 24 juni 2005 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de uitzendarbeid in het Bouwbedrijf, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan het uitzendbureau over te maken. De werkpostfiches worden opgesteld in samenwerking met de preventieadviseur van de interne dienst en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten.

13) Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Runtime is het de klant verboden de uitzendkracht te gelasten met een opdracht verschillend van deze waarvoor hij of zij ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag de klant de uitzendkracht niet inzetten voor de bediening van machines, toestellen, voertuigen, goederen, vervoer of voor behandeling van waarden, van welke aard dan ook. De uitzendkracht mag enkel de normale werkzaamheden vervullen, met uitsluiting van alle arbeid beschermd door een bijzondere reglementering inzake ongezonde, gevaarlijke, boven-en ondergrondse werkzaamheden.

14) Ingeval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk het uitzendbureau verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.
Facturatie:

15) De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals automatisch doorgegeven en op basis van de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief en/ of andere schriftelijke prijsafspraken. Deze coëfficiënt en/of tarief worden eenzijdig verhoogd in geval van stijging van directe of indirecte patronale lasten. Het tarief wordt eveneens door Runtime eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge van indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. Voor bijzondere prestaties (overuren, ploegwerk, nacht, zon-en feestdagen, enz...) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de wet. Deze bijzondere prestaties zullen eveneens vermenigvuldigd worden met dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht. Elk aangevat kwartier is volledig verschuldigd. Een dagelijks quotum van 4 uren per dag zal steeds in rekening van de gebruiker worden gebracht.

16) Alle klachten betreffende de facturen moeten het uitzendbureau binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

17) De facturen van het uitzendbureau zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interestvoet, overeenkomstig het jaargemiddelde van de EURIBOR (Euro Interbank Offert Trade) van het voorgaande jaar, vermeerderd met 3%. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. De wissels van het uitzendbureau brengen hierin geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra het uitzendbureau moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit lastens de gebruiker, komen de door het uitzendbureau toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar.

18) De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen te innen.

19) De facturen uitgaande van Runtime gelden als definitief aangenomen indien zij niet betwist worden, per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na ontvangst.

20) In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 6 maanden terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 25 % van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, ondermeer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 6 maanden verstreken zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:
– het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht
– het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor) het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven
– het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek
Wordt verstaan onder uitzendkracht:
– de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker.
– de kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:
– indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft:
→ het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.
– indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft:
→ het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92

21) Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

22) In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Voorwaarden van uitzendarbeid
Tussen Runtime enerzijds en de uitzendkracht anderzijds wordt als volgt overeengekomen:
De uitzendkracht geeft uitdrukkelijk te kennen aan Runtime uitsluitend tijdelijke arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomsten zullen opgesteld worden voor bepaalde duur, een duidelijk omschreven werk of voor een vervanging.